,בבוסה תויגוסב קוסיעל המב הווהמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
.רבדמבו בגנב ישונאהו יסיפה טביהב

:אשונב רנימסל הנמזה
חרופה רבדמה

2001‏ ץרמב 2-3 עובשפוס
א"סשת רדאב 'ח-'ז

:תינכותב

2/3/01'ו םוי

םירדחב תונגראתהו העגה 13:00
עדימש יבא 'פורפ "?םיינועבצ םיחרפ רבדמה יחמצ םיכירצ עודמ" 14:00
ץע לחנב החירפ רויס 16:00
תיגיגח תבש ליל תחורא 19:00
ליפסירק םיסינ רמ (דועו לכאמ יחמצ ,תיממעה האופרב) "רבדמ יחמצב םישומישה" 20:00

3/3/01 תבש םוי
רקוב תחורא 08:00
תונרג לאגי רמ ,רבדמה תולוחב החירפ רויס 08:30
רוזיפו החונמ םיירהצ תחורא 13:00תואצרהבו םירויסב תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע ,יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 350:תופתתשה ימד
08-6532721 Email: orders@boker.org.il .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ

.הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ


ח"ש 52:ריחמ "?ןאל ,2000 םדא" 44'סמ תוביבס תרבוח :רואל האצוהה תיבמ שדח
84990 ןוירוג ןב תשרדמ ,רקוב הדש תשרדמ ,"בגנ" ימוחתניב זכרמ :תונמזהל
08-6556287.סקפ 08-6532720.לט