,בבוסה תויגוסב ןוידל המב הווהמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
.רבדמבו בגנב ישונאהו יסיפה טביהב

אשונב שגפמל הנמזה
"ירבדמ ףונ לוסיפ"
2001‏ יאמב 17-18 ישיש- ישימח םימי
א"סשת רייאב 'הכ-'דכ

.ףונב לוסיפ לש םירידא םיגצימ דימעמ בגנב יתישארבה ףונה
עבטו תונמוא ןיב גולאיד םייקנ ןפוד אצוי שגפמב

:תינכותב

17/5'ה םוי

םירדחב תונגראתהו העגה 18:00
ברע תחורא 19:00
:ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע רמ תייחנהב שגפמ
תיגולוקא תינמא ,תמלצ ,יאכז יש 'בג "תיגולוקא תונמוא"
לספ ,רלה בוד רמ "לבגומ ןוברעב לוסיפ"
גולוקא ,ילאיחי רימא רמ "םיגולויבו םילאקיסיפ םימרוג ןיב הינומרהכ לוסיפה"
20:00
.רקוב הדש תשרדמ ,ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע - יטקאלאגניב לוסיפ :ןוטרס 22:30

18/5'ו םוי

םיניצה קוצמ לע הפיקשמה םילספה תלייטל החירז רויס 06:00
רקוב תחורא 07:00
םילספה תלייטל םיחרוא םינמאו ינורהא ןולא רמ תייחנהב רויסל האיצי
.עבש ראבב בגנה תביטח תטרדנאלו םחוריב תוהזה לספל ,ןומר שתכמ קוצמ לע
08:00
רוזיפו הלק םירהצ תחורא 13:00


םירויסו תואצרהב תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע .םדאל ח"ש 350:תופתתשה ימד

08-6532721:סקפ 08-6532016:לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il