, ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
בבוסה תויגוסב קוסיעל המב הווהמ
.רבדמבו בגנב ישונאהו יסיפה טביהב

:אשונב חיש-ברל הנמזה
? ןאל 2000 ירבדמ יתביבס ךוניח
2001 ‏ץרמב 30-31 עובשפוס
א"סשת ןסינב 'ז-'ו


:תינכותב

30.3.2001,ישיש םוי


םירדחב תונגראתהו תוסנכתה - 15:00

רקוב הדש תשרדמ ל"כנמ ,יניע בקעי רמ :ר"וי - ןושאר בשומ - 16.00-18.00
ןוירוג ןב .נוא ,ךוניחל הקלחמה ,יניק הנשוש ר"ד
ןוירוג ןב .נוא ,ןייטשואלב ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה ,קחש השמ 'פורפ
ייק תללכמ ,יתביבס ךוניחל הצרמ ,בהי יול רמ

תיגיגח תבש ליל תחורא - 19:00

ט"הלח םורד זוחמ ,הביבסו עבט תרימש זכר ,יאנחט יש רמ :ר"וי - ינש בשומ 20.00-22.00
"אמייק רב בגנ" תתומע תלהנמ ,ןועבג ההלב 'בג
עבטה תנגהל הרבחהו ביבא לת .נוא ,םשל יסוי ר"ד
םינגהו עבטה תושרו יאלקחה רקחמה להנימ ,יקצולובורפפ יבא ר"ד


31.3.2001,תבש םוי


רקוב תחורא 08:00


רקוב הדש תשרדמ ,הדש ס"יב להנמ ,ןורוד ןרע רמ :ר"וי - ישילש בשומ - 08.30-10.30
ןוירוג ןב .נוא ,רבדמה רקחל ןוכמהו םייחה ידומילל הקלחמה ,הליקסוב סומע ר"ד
לשה זכרמ ,יכוניח להנמ ,ןיטשנב ימר'ג רמ
םילשורי תירביעה .נואה ,הנידמה עדמל הקלחמה ,טילש-הד רנבא 'פורפ

יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב להנמ ,קאינילמ רהז רמ :ר"וי - יעיבר בשומ -13.00
יגולוקא ץועי ,ןיקמורפ רמת 'בג
הנצינ תיתובשייתה תיכוניח הייליהק להנמ ,ח"מלפ דוד רמ
רקוב הדש תשרדמ ,יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב ,א"י התיכ דימלתםיירהצ תחורא - 13:00

חיש ברב תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע ,יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 350 :תופתתשה
08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il

.הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ