תוחפשמל ש"פוס


ירבדמ ףונב תונמוא
2001 ילויב 26-28 תבש-'ה םימי
א"סשת ןויסב 'הכ-'גכ

רבדמב םייח ילעב
2001 ילויב 19-21 תבש-'ה םימי
א"סשת זומתב 'ב-ןויסב 'ל

חרי רואל רבדמה
("ךופה לויט" ,וא)
2001 טסוגואב 7-5 תבש-'ה םימי