םחוריב רצוי שרדמ תיב "רבדימב"ו רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניב זכרמ
:אשונב רנימסל םכנימזהל םיחמש

רבדמו םימ שא

תישארב ףונב םילויט בולישב החפשמה לכל אתווצב דומיל
הכונח לש יעיבש- ישיש רנ ,תבטב 'א - ולסכב 'טכ םימיב
26-27/12/00

היצ ,םידודנו שוריג ,תולגתהו תוסנתה ,רותסמו החירב םוקמ -ךליאו ך"נתב רבדמה
תולאש תודדחתמ הב ץרא ,תורגבתה זוחמו תוקני שרע ,םייח רוקמ לומ תוומלצו
…ןטקה ךיסנל אביקע 'ר ןיבו ושיל רגה ןיב ,השמל והילא ןיב - רסומו26/12/00,ולסכב 'טכ ,ישילש םוי

לק דוביכו תוסנכתה 11:00
רכייר ןנוג ,"רבדמ הוונ"ל "תוומלצ ץרא" ןיב 11:30
םירהצ תחורא 13:30
םירדחב תונגראתה 14:15
שקרק לחנב לויט ,רבדמב הדיקע -לאעמשיו רגה 15:00
ברע תחוראו הכונח לש ישיש רנ תקלדה 17:45
ינרה הכסי ,רבדמהו תותדה 19:30
הכונח דובכל "עובירב "9 קחשמ 21:00

27/12/00,תבטב א ,יעיבר םוי

רקוב תחורא 08:00
רורצ לחנל לויט ,רבדמב הקיטנמורו םינחלופ ,תוירופ 09:00
החונמו םירהצ תחורא 12:30
"רבדימב" תווצ תייחנהב ,תורגבתה סקטכ רבדמב הנש םיעברא 14:30
לשא ןנח ר"ד , יניס רהל והילא תובקעב 16:30
רוזיפו הכונח לש יעיבש רנ תקלדה 18:00

.ליבקמב תודחוימ תויוליעפ הנמייקתת םידליל *
.ך"נת רפסו םימל לכימ ,עבוכ ,הכילהל םיחונו םימח םידגבב דייטצהל ץלמומ

.רנימסב תופתתשהו הלכלכ ,הניל ללוכ ,ח"ש :260 דלי ,ח"ש : 350 רגובמ : תופתתשה ימד
(הלכלכו הניל אלל) ח"ש 120 :דבלב רנימסב תופתתשה ימד
07-6532721.סקפ 07-6532016.לט תונמזה זכרמ : םיפסונ םיטרפ תלבקו המשרהל

.הרומש םייונישל תוכזה ,שארמ המשרהבו םיפתתשמ 'סמב הנתומ