?דעיה תרבח יהמ
םישיא לש םישגפמ הנשב םימעפ רפסמ תמייקמ ,רקוב הדש תשרדמ
,םינוש ןיינעו תעד-ימוחתמ

:אשונב חיש-בר םעפהו
?דעיה תרבח יהמ
2000-טסֹוּפ
2002 לירפאב 26-27 ,תבש-ישיש

26/4/02 ישיש םוי
םירדחל הסינכו תוסנכתה 15:00

:החָיִתּפ יֵרבִד 16:00
ןֹוירֹוא אָרזֶע

:ןושאר בשומ 16:15-18:00

לֵאָכיִמ ר"ד :רבודו ר"וי
המל" :ןוירוג-ןב תשרומל זכרמב רקוח ,הָגייֵפ
"?םויכ דעיה תרבח לע רבדל בושח

תשרומל זכרמב רקוח ,ץָּכ ןֹועדִג ר"ד
"תיתרוסמה היצפואה לש התובישח לע ,םינוליחו םייתד" :ןוירוג-ןב

תרבח ,ליִעָּפ לָגיִס ד"וע
"תיתרבחה תוהזה תרדגהב "תוילארשי"ה דיקפת" :ביבא-לת ריעה תצעומ


תבש ליל תחורא 18:30

:ינש בשומ 21:30-19:30

הצרמ ,ויִז יִסֹוי ר"ד :רבודו ר"וי
"םולשו המחלמ קדצ" :םיצוביקה רנימסב עדמו היפוסוליפל

:תועד-הגוה ,ץיִלגיִטש ריִאֵמ ר"ד
"תילאידיאה הרבחהו דרמה -איבנל ןברוק ןיב"

הָיִנסּוח
דעי תרבח" :תסנכ תרבח ,הָרָּב'ֶג
"תימואל-וד

27/4/02 תבש םוי
ןוירוא ארזע ,החירז רויס 05:30

רקוב תחורא 07:30

:ישילש בשומ 10:30-08:30

'פֹורּפ :רֵבֹוד-ר"וי
,ךוניחל הצרמ ,ןֹודרֹוג םיִיֲח
"קבאמ תובישח" :ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

החוורה" :שיִרָח דָע-ליִג ד"וע
"היפוטוא תנידמב

:גרֶּבנֶטֹור קיִדֹוד
"תיפולח הרבחכ םייאמצע לש תופתוש"


דעיה תרבח" :בָאיִלֱא הָבֹול
."םימחרו דסח ,ןח לש םייחלו הבוטלו הכרבל ,םולשל ףאשת

:יעיבר בשומ 13:00-11:00

דָג ד"וע :רֵבֹוד-ר"וי
המזירכהו הגוהה" :תועד הגוה ,ןיִלּוסָא
"(ןיגב – יקסניטוב'ז)

ףֵסֹוי 'פֹורּפ
תטיסרבינואב היפוסוליפל הצרמ ,יִסָגֲא
"תימואל תיתרבח תואמצע" :ביבא-לת

לארשי תבשחמל הצרמ ,םָניֵע רֹואיֵנש
"?דעי תרבח רוציל יוארו רשפא םאה" :םיצוביקה רנימסב

זכרמב רקוח ,הָנָחֹוא דִוָד ר"ד
אל" :ןוירוג-ןב תשרומל
אל ,םיִנְעַנְּכ
"םיַנָּבְלַצ

אָרזֶע :גֹוליִּפֶא
ןֹוירֹוא

רוזיפו םירהצ תחורא 13:00

:תופתתשה ימד
190 ₪ .דיחי רדחב םדאל 250 .יגוז רדחב םדאל 300 ₪
.דליל
.חיש-ברב תופתתשהו הלכלכ,הניל ללוכ ריחמה

:תונמזהל
08-6532016 .לט
08-6532721 .סקפ

Email: orders@boker.org.il