ימצע תא ריכהל-רבדמה תא ריכהל :אנדס
2000 ינויב 15-17 תבש-'ה םימי
ס"שת ןוויסב 'די-'בי


.הנוש הרוצב רבדמב לויטה תא תווחל דמלנ אנדסב
לויטה תיווח לש תורכומה תורדגההו תויטופישה תא דבאל הסננ
ריבגהל דמלנ .הביבסה םע יעצמא יתלבו ליעפ חיש וד םמוקמב רוצילו
ונממו המינפ ףוגה ךותל ןנובתהל ,םישוחלו ונפוגל תועדומה תא
.ץוח יפלכ

:תינכותב

15/6 ישימח םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 17:00
תועדומ ךות תינפוג תוליעפ :1 'סמ "הגויהתאה" רועש 18:00
ברע תחורא 20:00
"?הגוי יהמ" :החיתפ תאצרה 21:00

16/6 ישיש םוי
המכשה 06:00
לומ החירזה םע ,היצטידמו תעדומ המישנ ,"רקובה תכרב" 06:30
םיניצה קוצמ
עדומה שומישה תרזעב רבדמה תסיפת :םיראווח לחנל לויט 07:30
(רקוב .א ללוכ) םישוחב
םימח תואצחרמב רוקיב בלשל ןתינ) החונמו םיירהצ תחורא 12:00
("רבדמ הוונ"ב
תועדומ ךות תינפוג תוליעפ :2 'סמ "הגויהתאה" רועש 16:00
תבש ליל תחורא 19:00
"ףוגב היגרנא יזכרמ :תורק'צה" :תוסנתהו האצרה 20:30

17/6 תבש םוי
המכשה 06:00
םיניצה קוצמ לומ החירזה םע ,היצטידמו תעדומ המישנ 06:30
.א ללוכ) רבדמה םע יעצמא יתלב רשק תריצי :רורצ רהל לויט 07:30
(רקוב
םיירהצ תחורא 13:00
רוזיפו אנדסה םוכיס 14:00החראה תיבב יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 540 :תופתתשה ימד
םירויסב ,תואצרהב תופתתשה ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ ריחמה
.תואנדסבו

07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ

םיסנכו ןויע ימי דוע