,בבוסה תויגוסב ןוידל המב הווהמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
.רבדמבו בגנב ישונאהו יסיפה טביהב

הנמזה
"רבדמב תומודק תורוסמ"
2001 ראורבפב 9-10 עובשפוס
א"סשת טבשב 'זי-'זט

.- 20 ה האמה ךלהמב תורידא תורומת הרבע תיוודבה הרבחה
.תידוחיי תידוונ תוברת לש המויקל תמלענ תודע וכפה תומודקה תורוסמהו םיגהנמה
.2000 תונש לש לארשיב תיתוברת- תיתדעה התוהז תא ,שדחמ ,תיוודבה הרבחה תשבגמ ,םויכ
תורוסמו םיגהנמ ריכהלו תיוודבה הרבחה הרבעש םייונישה לע דומעל הסננ הז עובשפוסב
.הלא תורומתמ האצותכ וחתפתהש

:תינכותב

'ו םוי

םירדחב תונגראתהו העגה 14:00

תודגא בולישב ,תיבגנה היפרגואגל תועמשמו רשק :"תומוקמו תומש" 15:00-16:30
ריכב ךירדמו ףרגואיג ,סוקרמ םחנמ הצרמ .םירופיסו

'גולסע ריבב תובקע רחא תוקחתה רויס :"שושיגה תונמוא" 17:00-19:00
יביילש ןאחרפ ךירדמ

"רבדמה תניפס"ב תיאודב הלפחו חוריא 19:00-21:00


תבש םוי

רקוב תחורא 08:00

,תומודק תורוסמו תונומא תרכה ,םישודקו םיח'ש ירבקב רויס 09:00-13:00
ילילג ןולא :ךירדמ .תיוודבה האופרב םיחמצ ישומש

םיירהצ תחורא 13:30-14:00

רוזיפו החונמ 14:00-16:00


יגוז רדחב םדאל ח"ש 350: תופתתשה ימד
םירויסו תואצרהב תופתתשהו האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ

הרומש םייונישל תוכזה לבגומ תומוקמה 'סמ שארמ המשרהב הנתומ

:המשרהו םיפסונ םיטרפל
תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד