ךופה לויט-חרי רואל רבדמה
2000 ינויב 15-17 תבש-'ה םימי
ס"שת ןוויסב 'די-'בי

תונמדזה הווהמ םיירבדמ ביבא תולילב אלמ חרי רוא לש בולישה
.םויב חונלו הלילב לייטל :רחא עסמל תאצלו רדסה תא ךופהל האלפנ


:תינכותב

15/6 ישימח םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 17:00
הימונורטסא אשונב האצרה 18:00
ברע תחורא 19:30
תחוראו ,םיפוקסלט תיפצת ,םיראווח לחנב חרי רואל לויט 20:30
הרודמל ביבסמ הליל
הנילל םירדחל הרזח 03:00

16/6 ישיש םוי
המכשה 11:00
תרחואמ רקוב תחורא 12:00
היחש תכירב 13:00
שאר דצימבו םילספה ןגב רוקיב ,םיניצה קוצמ ךרואל רויס 17:00
ןיצ הלעמ
תבש ליל תחורא 19:00
תירבדמ הליל תחוראו תדבע לחנב חרי רואל לויט 20:30
הנילל םירדחל הרזח 04:00

17/6 תבש םוי
המכשה 11:00
תרחואמ רקוב תחורא 12:00
היחש תכירב 13:00
יאודב ףסואבו ירבדמ םילחוז זכרמב רויס 16:00
ןוירוג ןב הלופו דוד רבק תזוחאב רוקיב 17:00
רוזיפ 18:00.יתחפשמ רדחב ,ח"ש 340 דליל ,ח"ש 520 רגובמל :תופתתשה ימד
הסינכו םיכרדומ םילויט ,האלמ הלכלכ ,הינסכאב הניל ללוכ ריחמה
הכירבל
07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ

םיסנכו ןויע ימי דוע