סנכה ןכותל

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
םורדה זוחמ תכשל


יתנשה אשונה ןמיסב יזוחמ סנכ


לארשי תנידמל הנש 50


,םיחקפמ ,רפס-יתב להנמל
םיד"פרמ ילהנמו ךוניח תוקלחמ ילהנמ


בגנ תמר תירוזאה הצעומב
ןוירוג-ןב תשרדמב

ח"נשת ,ןושחב 'ו ,ישימח םוי
1997 רבמבונב 6


ףותישב

רקוב הדש תשרדמ * בגנ תמר תירוזא הצעומ * הרבסהה זכרמ

סנכה ןכותל