יזוחמה סנכה יפתתשמל תוכרב


.סנכה יאב תא ךרבל ונל המיענ הבוח
.בגנ תמר תירוזאה הצעומב ךרענ סנכהש הינשה הנשה וז
.לארשי תנידמ תמוקתל םירושקה ,םיבר םיבושייו םירתא םיאצמנ הצעומה יבחרב
.'הנידמל הנש 50' אשונב ךוניחה תכרעמ קוסעת ח"נשת םידומילה תנשב
םכתשגרה תא קזחי ,ל"ז ןוירוג ןב דוד לש ורבק תולגרמל הנשה ךרעיש ,סנכהש הווקת ונא
.ןושארה הלשממה שאר לש ונוזח חורב לועפל םכתנומאו
,בגנה תמר רוזאב םירויסו םילויט ץבשלו ןנכתל ,בגנב היישעה לע שגד םישל םיעיצמ ונא
.בגנב תובשייתההו היישעה תא םיפקשמה

.הרופו הנהמ ,ןיינעמ םוי סנכה יאב לכל םילחאמ ונא ,היתודסומו הצעומה יבשות םשב


בר דובכב
ןמפיר לאומש
תירוזאה הצעומה שאר
בגנ תמר

ופול ילא
טרופסו ךוניח תקלחמ להנמ
בגנ תמר