,סנכה יפתתשמלו םילהנמל ,תולהנמל

."לארשי תנידמל הנש 50" יתנשה אשונה ןמיסב יזוחמה סנכל םיאבה םיכורב
שארו הדסיימ ,ל"ז ןוירוג-ןב דוד לש רבקה תזוחאב ,הרקמב אלו ,ךרענ החיתפה סקט
הכלה םייק וחותיפו ובושי תאו ,ונוזח אשומ היה בגנהש ,לארשי תנידמ לש ןושארה התלשממ
.הריציו היישע לש סנל הזה רבדמה תא ךופהל םינושארה ןיב היהו השעמל

.הדסוויהל הנש 50 הנשה תגגוח לארשי תנידמ
.דיתעל טבמו םיחקל תקפהל ,שפנ ןובשחל םיאתמ ןמז אוה הנידמל לבוי

ןיב רורשת תודחאהו םולשהש הווקתב ,הרבחהו הביבסה ןעמל ותלוכי לככ השעי םדא לכ
.םלוכ

הגושגשלו החותיפל םודיק ונתיי ,ההובג הלכשהו יתוכיא ךוניח ,הנידמהו םדאה תבהאל ךוניח
.הנידמה לש
תנידמ לש ,תיכוניחהו תויכרעה ,הכרדו התומד בוציעל תוירחאה תחנומ ,םיכנחמה ,וניפתכ לע
.לארשי

! הנהמו הרופ םוי ונלוכל לחאמ

,הכרבב
רמות קיציא ר"ד
זוחמה להנמ