'לארשי תנידמל הנש 50' :אשונב יזוחמה סנכה יאב תא הכרבב תמדקמ ןוירוג ןב תשרדמ

םיצור ונחנא" :תואבה םילימב רקוב הדש תשרדמ תרטמ תא ןוירוג ןב רידגה ,1965 ראוניב
,תירסומ הרובגל רוקמ ,חור ראש לש רוקמ םג היהיש ,ידומילו ירקחמ ,יעדמ זכרמ םיקהל
."..... תשדחמ ,תשבוכ ,הרפמ ,תרצויה תוחילשב ,הלענה תוחילשב םדאה תנומאל רוקמ

לש רקחמ ינוכמ דצל .עדמו ךוניח תיירק םוקמב החתפתה ,ןוירוג ןב דוד לש ונוזח חורב
הירקב םילעופ ,ןוירוג ןב תשרומל זכרמהו ןוכמהו ,רבדמה רקחל ןוכמה :ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
,םיעדמלו הרשעהל ירוזא זכרמ ,ידוסי רפס תיב ,הדש רפס תיב ,יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב
םידומיל תוינכות חותיפבו תויומלתשהב ,הכרדהב תוחמתמה תופסונ תויכוניח תודיחיו
.בושקת תוכרעמו

ירשק קודיהל ומרתיו תוריפ וביני ,וכלהמב םימייקתמה חישה יברו ,הז סנכ יכ הווקת ונא
בחרמב תיכוניחה תכרעמה ןיבל ,היתודסומו השרדמה תודיחי ןיב הלועפה ףותישו ןילמוג
.םורדה,הכרבב
רירש השמ
ל"כנמ
רקוב הדש תשרדמ

ישי ןנחלא
םילהנמה תצעומ ר"וי
רקוב הדש תשרדמ