םירויסהו חישה - יברל תזכרמ הלבט
חקפמ
הוולמ

ךירדמ

רויס

םוקמ

הצרמ

אשונ
-בר
חיש
תידוהי
ןינייש
הלופ
ולבק
זכרמה
תשרומל
ןוירוג ןב
זכרמה
תשרומל
ןוירוג ןב
היבוט
גנילירפ
לש רושע 1952 - 1942
.תוילרוג תוערכה
1
קחצי
ונאיצרמ
ןמיפ דוד
עדימ זכרמ
תיגרנאל
שמשה
עדימ זכרמ
תיגרנאל
שמשה
םהרבא
קוטנייפ
םיינוליח םייתד יסחי
2
הכרב
זפ
תנע
יאגרש
ןוכמה
ןב תשרומל
ןוירוג
ןוכמה
ןב תשרומל
ןוירוג
לאירא
ןייטשלדפ
תודהיו לארשי תנידמ
תונש 50 -ב תוצופתה
.הנידמ
3
רסאי
דמוע
קחצי
ריאמ
תולאכירדא
רבדמב
תיב
החראה
םעוניבא
ריאמ
םיוודבה ןיב םיסחיה
.לארשי תנידמל בגנב
4
ירוא
ןאימש
עשילא
ליגרוצ
הדש ץוביק
רקוב
ןוכית
ךוניחל
יתביבס
ימוחנ
ןויצרה
לש ורופיס - הווקתה
.ימואלה ןונמהה
5
ריאמ
גבס
איג לחר
רקחל ןוכמה
רבדמה
ןיינב
ןמרקוצ
רלסס ןיטרמ
םיפקתשמה םיכרעה
.תואמצעה תליגמב
6
הירורב
זעילא
,ןויס הנח
דיוויד
דיול
בושקת זכרמ
ןיינב
ןמרקוצ
יתא
ריאמ
תישארמ הילעה ילג
םויה דעו הנידמה
7
דדח דג
סומע
דנומציר
רקחל ןוכמה
רבדמה
ןוכית
ךוניחל
יתביבס
ןליא היבוט
- בוטיקל תודחא ןיב
? ימצע סרה המגמה םאה
8