1 'סמ חיש בר


ןוירוג ןבל תשרומה ןיינבב םייקתי
ןינייש תידוהי 'בג :הוולמ חקפמ

תוילרוג תוערכה לש רושע 1952 - 1942 :אשונה
גנילירפ היבוט ר"ד :הצרמה

ריצקת
ןיבש םינשה רושעב הנידמהו בושייה תגהנהב ולבקתנש תועירכמ תוטלחה תרושב דקמתת האצרהה
.הריעצה הנידמל תישילשה הנשה םות - 1952 ןיבל ,הינשה םלועה תמחלמל תישילשה הנשה - 1942
שוביג (,42 יאמ רומיטלב תדיעו) - תינויצה העונתה סנכ הנידמה ןויער רומסמ :תוטלחהה ןיב
םינוגראה ןיב םייאשחה םיסחיה תישאר ,(רומיטלב תדיעו) תיאקירמאה היצטניירואה סוסיבו
ירקיעה ביואהו םויאה תנומת תרדגה ,הנידמ תמקה לע הערכהה ,בושייהו םיאקירמאה םייאשחה
תילע ,(הקולחה תינכת) ילאירוטירטה דמימהו ןוחטיבה תסיפת תודוסי תרדגה ,ל"הצ תמקהו
.םיברה

תואיצמה לע היתוכלשהו תירוטסיה הייארב וז היגוס ןורתפל תויורשפאה ןווגמ תא ןחבת האצרהה
.םויכ

תכרעמב םלוצינ תויורשפאו עדימ ירגאמ' שגדב ןוירוג ןב תשרומל זכרמב רויס םייקתי בשומה םותב
,בשחוממה עדימה רגאמבו ןוירוג ןב ןויכראב רוקיב לולכי רויסה .'יתנשה אשונה תרגסמב ךוניחה
זכרמה לש תבשחוממה היפרגוילביבה לעפמ תגצהו
ולבק הלופ 'בגה :הכירדמ