2 'סמ חיש בר

.שמשה תייגרנאל עדימה זכרמב םייקתי
ונאיצרמ קחצי רמ :הוולמ חקפמ

.הנידמ תונש 50 -ב םיינוליח םייתד יסחי :אשונה
קוטנייפ םהרבא 'פורפ :הצרמה

ריצקת
ןודנ ."םירפוכה" םידוהיל תונושה תופוקתב הכלהה תוסחייתה תא רוקסנ ןוידה לש ןושארה קלחב
יונישבו ,"םירפוכ" ידי לע גהנוהש ינויצה לעפמב התופתתשהו תיתדה תונויצל יגולואידיאה סיסבב
.דיתעה יבגל הביטקפסרפ תתל ןויסינב םייסנ .םימיה תשש תמחלמ ירחא יגולואידיאה

.שמשה תיגרנאל עדימה זכרמב רויס םייקתי בשומה םותב
היגרנא תורוקמ חותיפל ןאכ םישענש תונויסינהו םייעדמה םירקחמה לע דומענ רויסה ךלהמב
.םייפולח
ןמייפ דוד 'פורפ :ךירדמ