3 'סמ חיש בר


.ןוירוג -ןב תשרומל ןיינבב םייקתי
זפ הכרב 'בג :הוולמ חקפמ

.הנידמ תונש 50 -ב תוצופתה תודהיו לארשי תנידמ :אשונה
.ןייטשדלפ לאירא רמ :הצרמה

ריצקת
ונימיל דומעלו ןיינבבו היילעב בושייה ביבס דכלתהל תוצופתה לכב ידוהיה םעה לא םיארוק ונא"
."לארשי תלואגל תורודה תפיאש תמשגה לע הלודגה הכרעמב
םרוגכ לארשי תנידמ - םהיניב םירושק ויהש ,םימרוג השולש ורצונ לארשי תנידמ לש התמקה םע
תורדתסההו ,לארשי תנידמב וכמתו ודהא בור יפ-לעש ,תוצופתב םידוהיה תוליהק ,ינוביר-יטילופ
.ותואמצע לע רומשל ןמזב ובו םירחאה לע עיפשהל הצר םימרוגהמ דחא לכ .תינויצה
רידגהל ןתינ דציכו םהיניב םיסחיה תכרעמ לש הייפוא היהי המ היגוסב וטבחתה םימרוגה תשולש
.םרוג לכ לש וידיקפתו הלועפה תורגסמ תא
תואיצמה לע היתוכלשהו תירוטסיה הייארב וז היגוס ןורתפל תויורשפאה ןווגמ תא ןחבת האצרהה
.םויכ

תומדקתמ תויגולונכטב שומיש' שגדב ,ןוירוג -ןב תשרומל ןוכמב רויס םייקתי בשומה םותב
,תוידוחיי םידומיל תינכת תגצה לולכי רויסה .'הנידמל 50 -ה תנשל תודחוימ םידומיל תוינכתב
.הידמיטלומ טקייורפו םיבשחוממ הימדה יקחשמ
.יאגרש תנע 'בג :הכירדמ