4 'סמ חיש בר


.ןוירוג -ןב תטיסרבינוא לש החראה תיבב םייקתי
רמוע רסאי רמ :הוולמ חקפמ

."הנידמ תונש 50 -ב לארשי תנידמל בגנב םיוודבה ןיב םיסחיה" :אשונה
ריאמ םעוניבא 'פורפ :הצרמה

ריצקת
דבלב םירושע ינשכ ךותב לודגל היושע ,שפנ 100,000 לעמ םויכ הנומה ,בגנה יוודב תייסולכוא
ךוסכס יביכרמ לש בכרומ לולכמ םע ,בגנה תייסולכוא ללכמ רכינ רועיש ווהי רשא ,שפנ 200,00 -כל
.לארשי תלשממ םע רתויב םירכינ חתמו
.םירחא םיבושח םימרוג םיפסונ הילא ךא ,תועקרקה לע תולעבה תייעב ביבס ורקיעב בסנ ךוסכסה
לכ ייח לש הניקתה םתולהנתהל תיטילופו תילכלכ ,תיתרבח הניחבמ ינויח ונה ךוסכסה ןורתפ
.בגנה יבשות

.'הווהו רבע - רבדמב תולכירדא' אשונב השרדמב רויס םייקתי בשומה םותב
תומודקה תופוקתב ,ירבדמה םילקאה יאנת םע םדאה תודדומתהה ןפוא לע דומענ רויסה ךלהמב
.הלא םיאנתב ילאנויצקנופו חונ הייחמ בחרמ רוציל ויתונויסינו ,השדחה תעבו
ריאמ קחצי ר"ד :ךירדמ