5 'סמ חיש בר

יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפס -תיבב ('ס"ל רדח') הביבס ידומילל רדחב םייקתי
ןאימש ירוא רמ :הוולמ חקפמ

.ימואלה ןונמהה לש ורופיס - הווקתה :אשונה
ןויצרה ימוחנ רמ :הצרמ

ריצקת
--- יפיה היה אוה --- ותיא התוא איבהו הינמורמ אב אוה
--- ריקה לע םינמיס ראשנ םילשוריב לבא הרק הז הפיא קוידב םיעדוי אל
--- היהש המ הז
--- הווקתה קר הראשנ ונלו - בזע אוה ףוסב

םיינשדחה תונויסינה לע דומענ רויסה ךלהמב . רקוב הדש ץוביקב רויס םייקתי בשומה םותב
.יאלקחה חותיפה םוחתב בגנב םיירפכה םיבושיב םויכ םישענש
ליגרוצ עשילא רמ :ךירדמ