6 'סמ חיש בר


.יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”היבב 'ןמרקוצ' ןיינבב םייקתי
גבס ריאמ רמ :הוולמ חקפמ

תואמצעה תליגממ םיפקתשמה םיכרעה :אשונה
רלסס ןיטרמ רמ :הצרמ

ריצקת
הנידמל ידוהיה םעה לש תיעבטה תוכזה תא ססבל ודיקפתש ירוטסיה קלח תואמצעה תליגמל
תתשומ היהת םהילע םיכרעהו תונורקעה תא גיצמש יטמגרפ קלחו ,לארשי ץראב תינוביר תימואל
.ח"שת רייאב 'ה -ב המקש םידוהיה תנידמ
,הליגמה לע םהיתותוא תא ונתנש םיילסרבינואהו םימואלה םיכרעה לולכמ תא תנחוב האצרהה
,הלא םיכרע לש בוליש הליגמב םייק םאה .הלש םיטרקומדהו םידוהיה תודוסיה תא תקדובו
םייתד ,םיקיתו לש אתווצב םייחל "הנמא" םויה תווהל הלוכי הליגמה םאה ? הרשפ וא הזתניס
? םיברעו םידוהי ,םיינוליחו
2000 תנשל הלש תויטנבלרה תאו ,דחמ ירוטסיהה הרשקהב הליגמה יכרע תא תקדוב האצרהה
.ךדיאמ הז םוחתב היתולבגמ תאו ,דחמ תילארשיה הקיקחב היכרע שומימ תא םג ומכ .ךדיאמ

תוירבדמ תועפות רקחב םיקסוע ןוכמה ירקוח .רבדמה רקחל ןוכמב רויס םייקתי בשומה םותב
רויסה ךלהמב .רבדמה לש ובושיילו וחותיפ ךשמהל תובושת חתפל תונויסינבו ,םינשו םימוחתב
.הז םוחתב םיקתרמ םירקחמל ףשחנ
איג לחר :הכירדמ