7 'סמ חיש בר


יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"יבב 'ןמרקוצ' ןיינבב םייקתי
זעילא הרורב 'בג :הוולמ חקפמ

.םויה דעו הנידמה תישארמ היילעה ילג :אשונה
ריאמ יתא ר"ד :הצרמה

ריצקת
תילארשיה הרבחה תיינבו לארשי תנידמל תולודגה תוילעה
לארשי תנידמב הייסולכואה לש יפרגואיגה רוזיפה תפמ העבקנ לארשי תנידמ לש ןושארה רושעב
דסממה ןיב היצקארטניא ךותמ ונבנ הלא ראתמ יווק .תילארשיה הרבחה לש ראתמה יווק ובצועו
דצמ ,התפיכאל וטקננש הטילקה תוינידמ :םיירקיע םימרוג ינש לש םתעפשהב ,םילועה ןיבו טלוקה
לש ןפקיהו ,הצרא םתעגה ידעומ ,םילועה לש םייעוצקמהו םיפרגומדה םהינייפאמ - ינש דצמו ,דחא
.טלוקה בושייה ברקב םהלש תויתרבחה תותשרה
ילארשיה דסממה לש הטילקה תוינידמ ןיב תושגנתהב םג ךא ,הלועפה ףותישב דקמתת האצרהה
קבאמ ךותמ ,דציכ ןיבהל ןויסינ ךות תונושה תודעה ינב םישדחה םילועה לש םהיתונוצר ןיבו
.תילארשיה הרבחה לש ידמעמה הנבמה בצוע ,םישימחה תונשב םתטילק לע םילועה

חותיפב הנורחאל הלחש המוצעה תוחתפתהה .תרושקתה םוחתב הכפהמ לש המוציעב םיאצמנ ונא
.תויכוניח תוכרעמו םיקחורמ םיליראפירפ םירוזא חותיפל ףונמ תווהל הלוכי בושקת תוכרעמ
ןוכיתה רפס תיב לש תידוחייה ותוליעפ תא גיצי רקוב הדש תשרדמ לש בושקתה זכרמב רויסה
.ןאכ וחתופש םיבשחוממה עדימה ירגאמ תאו ,םלועבו ץראב ,הז םוחתב יתביבס ךוניחל
יניע בקעי ,דיול דיוויד ,ןוויס הנח :םיכירדמ