8 'סמ חיש בר


.יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”יבב םיבאשמה רדחב םייקתי
דדח דג רמ :הוולמ חקפמ

? ימצע סרה המגמה םאה - בוטיקל תודחא ןיב :אשונה
ןליא הבוט 'בגה :הצרמה

ריצקת
,תונלבוס רסוח לש ימואל סופד אטבמ ,םילשורי הברח הלשבש ,םניח תאנש לע ידומלתה רופיסה
- ידוהיה םעה תודלותב םיבר םיעוריא םינייפאמה ימצע סרהלו גוליפל הייטנ ,גולאיד םויקב ישוק
םידיסח ןיב השקה חוכיווה ךרד םיטובו םירמ םיחוכיוו םייודינ ,תומרח ,ם"במרה ירפס תפירשמ
םייתד ,לאמשו ןימי ןיב ,הנידמ תונש 50 -בו תונויצה תודלותב רוכינו האנש םיעסשל דעו םידגנתמו
.םמצע תונחמה ךותב םגו םיינוליחו
סרהל הטונה "ףרוע השק םע" ונתויה עבטמ לש וידיצ ינש תא ,םיעוריאה תא ןחבנ האצרהה ךלהמב
תורשפאה רבדב גולאיד םייקל םיפתתשמל עצוי .הנידמהו תונויצה תודלותמ תורוקמ וגצוי .ימצע
.םיגולאיד תלוכיו תונלבוסל ךנחל

רקחל ןוכמה לש ןושארה ולהנמ ,דנומ'ציר סומע 'פורפ םע רויסו שגפמ םייקתי בשומה םותב
תובושת חתפל תונויסינבו ,םינוש םימוחתב תוירבדמ תועפות רקחב םיקסוע ןוכמה ירקוח .רבדמה
.הז םוחתב םיקתרמו םיניינעמ םירקחמל ףשחנ שגפמה ךלהמב .רבדמה לש ובושייו וחותיפ ךשמהל
דנומ'ציר סומע 'פורפ :ךירדמ