יתנשה אשונה ןמיסב יזוחמ סנכ

לארשי תנידמל הנש 50


רמות קיציא ר"ד תאמ החיתפ ירבד

רירש השמו ישי ןנחלא תאמ החיתפ ירבד

סנכה יפתתשמל תוכרב

םירויסהו חישה - יברל תזכרמ הלבט

1 'סמ חיש בר

2 'סמ חיש בר

3 'סמ חיש בר

4 'סמ חיש בר

5 'סמ חיש בר

6 'סמ חיש בר

7 'סמ חיש בר

8 'סמ חיש בר