יפוסוליפ הבישח הנחמ
8-10/7/2001
:תינכותב

8/7 א' םוי
םירדחב תונגראתה - רקוב הדש ש"סיבל העגה 12:00
ה/כירדמה םע תורכהו החיתפ תחיש 13:00
םירהצ תחורא 14:00
ץכ ןועדג .םינושארה םיפוסוליפה םע תורכה ?היפוסוליפ הז המ 15:00
?הבהא יהמ 17:00
ברע תחורא 19:30
םיבכוכו הימונורטסא תוליעפ :ףוסניאה 20:30

9/7 ב' םוי
ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע םע םילספה ןגב החירז רויס :ףוסניאה 05:00
רקוב תחורא 07:00
ילארב יבא ,ערו בוט :רסומ 08:00
םמור ןתיא ,םזיהדובב ערהו בוטה 10:00
החונמו היחש תכירב ,םיירהצ תחורא 12:00
תוצובקב םיטסקט םע הדובע :הרבח 15:00
םלוע-םדא יסחי 17:00
,שקרק לחנל לויט 18:00
םירציו שפוח לע הרודמל ביבסמ םירופיס 20:00
תדבע ןיע ןוינחב חטש תניל 24:00

10/7 ג' םוי
תואיצמל םולח ןיב ,החירז תוליעפ 05:00
רקוב תחורא 08:00
קאינילמ רהוזו הנחוא דוד 'רד :שפוחה 09:00
םיירהצ תחורא 12:30
היחשב תכירבב םויסו םוכיס 13:30

מחיר: 360 ש"ח כולל לינה, כלכלה מלאה, הדרכה והשתתפות בהרצאות וסדנאות
הרומש םייונישל תוכזה .םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ

08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il