םישגפמ ,הנשב םימעפ רפסמ םייקמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניב זכרמה
ישונאו יסיפה טביהב בבוסה תויגוסב ןוידל ,םינוש ןיינעו תעד ימוחתמ םישיא לש

:אשונב ימוחתניב חיש -בר םעפהו

םדאה חורו תוגספ

ב"סשת ירשתב ו"כ-ה"כ ,2001 רבוטקואב 13-12,עובשפוס

תוינחורו תויזיפ תוגספ ןיב שגפמ


םימוחתמ השעמו חור ישנא ןיב שגפמ ןמזמ "םדאה חורו תוגספ" אשונב חיש בר
.הגספה שוביכ תא , תישיאה וטבמ תדוקנמ דחא לכ ,ווח רשא םינוש

,םילייטמ י"ע ,דועו ור'גנמליקה ,ןאלב טנומה ,טסרוואה ומכ תוגספ שוביכ
.עבטה לומ םדאה תמצועלו רגתאל יוטיב הווהמ
יגולוכיספ-יפוסוליפה טביהב תופיאשה תגספ שוביכ םג ומכ
.הריציהו תונמואה ימוחתב המצועו יפוי יאיש תריצי וא

תעה בתכ ךרוע .רקוב הדש תשרדמ ימיקממ ,סנכה ןויער הגוה ,ןוירוא ארזע
לוסיפה םוחתב ןפוד יאצוי םיטקיורפ םזויו לייטמ ,ררושמ ,יתביבס לספ ,"תוביבס"
.תויסקלגה ןיבו םלועב םיהובגהמ םירה תוגספ לע ,ילארשיה רבדמב יתביבסה

,טסרוואה תגספ תא שבכש ןושארה ילארשיה ,לארא ןורוד :סנכה יפתתשמ ןיב
תגספ לע יתביבסה לוסיפה טקיורפב ףתתשהש היזיוולטו ןורטאת ןקחש ,יונ השנמ
המלש 'פורפ ,ץראב םיליבומה םיגולואיגהמ ,ןמלדיא רימע ר"ד ,היילמיהב הנרופנאה
...דועו ירבדמ לספ ,ןוירוא ארזע ,גולואתנפ ,בונר'צ ןתיא 'פורפ .ןטפשמ ,םהש

ןיצ לחנ לש םיהדמה ףונה לומ קוצמה תפש לע ,רקוב הדש תשרדמב םייקתי סנכה
.יתישארב תוגספ ףונ בלב ,הוולשו תירבדמ הריוואב


:תינכותב

: 12/10/2001 ישיש םוי

םירדח תלבקו תוסנכתה 15.00

ןושאר בשומ 18.00-16.00
רקוב-הדש הדש ס"יב להנמ / ןורוד ןרע :ר"וי
לולצ ריואו טומיק יכילהת לע ,גולואיג / ןמלדיא רימע ר"ד :רבוד
םב דדמיהל םירה לע ,עבטה תנגהל הרבחה / דקש םהרבא :רבוד
םיהלא לא םירה יריזנ לש םכרד - יניס תוגספ לע ,גולואכרא / ןרוג רנבא :רבוד

תבש ליל תחורא 18:30

ינש בשומ 22.00-19.30
ירליה דנומדא םע שגפמה לע ,ךרועו יאנותיע / דעלג השמ :ר"וי
(טרס תנרקה ללוכ) טסרבאה תגספ לש ישיא שוביכ לע ,םירה ספטמ / לארא ןורוד :רבוד
תוהזכ םיזורדה רה - זורד לב'ג לע ,ץראה תעידי ךירדמ / ילע דומח :רבוד
?ףוקז םדא ונחנא תיתוהמ םאה ,גולותנואלפ / בונר'צ ןתיא 'פורפ :רבוד

13/10/2001 תבש םוי

ןוירוא ארזע ,ירבדמ לוסיפ ןגב החירז רויס 05:45

רקוב תחורא 07:30

ישילש בשומ 10.30-08.30
הריציל רוקמכ ישונאה עורה תוגספ לע ,תררושמ .הרישו תורפסל הרומ / ףחש הנליא :ר"וי
םיינורטקלאה םייניבה ימי תארקל םדאה לע ,םיטפשמל הטלוקפה / םהוש .ג המלש 'פורפ :רבוד
תונמאב ינחורה לע רייצ ,ףוסוליפ ,גולוכיספ / ידרו לאגי :רבוד

יעיבר בשומ 13.00-11.00
ילש הנרופנא תעקב לע ,ןורטאית ןקחש / יונ השנמ :ר"וי
תולובג אלל תותד לע ,ביבא-לת 'נוא / רדיק תירוד ר"ד :תרבוד
(טרס תנרקה ללוכ) םדאה חור לש תוילמיה לע ירבדמ לספ .'תוביבס' ךרוע / ןוירוא ארזע :רבוד

- םדאה חור לש תוגספ חותפ ןויד

- רוזיפו םיירהצ תחורא 13.30


.יתחפשמ וא יגוז רדחב םדאל ח"ש 360 :תופתתשה ימד
חיש ברב תופתתשהו הלכלכ הניל ללוכ ריחמה

08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il