"העונתל הרזחב"
םעפ לש םעטב לויט
ןיצ תעקב לש תונייעמהו םינוינקה לא

2001 יאמב 25-27 ןושאר-ישיש םימי ,תועובש

25/5 'ו םוי
.רקוב הדש תשרדמב הדש ס"יבב שגפמ 08:30
.לולסמ תליחתל תנגרואמ העסהל דויצה תא סימענ
ברש ןיעל דע ברש הלעמה דרנ ,טפנה ריצ ,םיימורדה םיקדסה ,הווח יבג ,הווח לחנ שארמ :לולסמה
הימונורטסא ברע :ברע תוליעפ ברש ןיע :הניל םוקמ

26/5 תבש םוי
.תורהנמב רקבנו "אמצ שחנ" הלעמב הלענ :לולסמה
קיז ןיעו ביבש ןיעל קיז הלעמ ךרד דרנ ,הכורא םיירהצ תקספה רחאל
.דדב ליגרת :ברע תוליעפ .קיז ןיע הליל ןוינח :הניל םוקמ

27/5 'א םוי
ןיעמב ץחרנו ןותחת בקע ןיע - ןוילע בקע ןיע ,תדבע תמרל קיז ןיעמ הלענ :לולסמה
.צ"החא תועשב רקוב הדש תשרדמ :םויס


ח"ש : 600(13-18) רעונל ,ח"ש 680:רגובמל תופתתשה ימד
.םיפתתשמה י"ע תוחוראה תנכה .חטשב הנילה

.ופוסמו לולסמה תליחתל העסה ,תולהנמו יוויל בכר ,הכרדה :ללוכ ריחמה
.ןורחאה םויה ירהוצ דעו ןושאר םויה ירהוצמ :תוחורא


םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ
הרומש םייונישל תוכזה


08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il