םילחוז שגדב הנחמ


22-24/7/2001
:תינכותב

22/7 א' םוי
רקוב הדש ש"סיבב תונגראתהו העגה 11:00
ירבדמה םילחוזה זכרמב אובמ תאצרה 12:00
םירהצ תחורא 13:30
רבדמ יאנתל ח"עב תולגתסה תרכהל הגוצתב רויס 14:30
רורצ רהב ,הדש ינמיס תרכהל רויס 16:00
ברע תחורא 19:00
םיראווח לחנ ןגאב יליל רויס 20:00
רקוב הדש תשרדמב הנילו הרזח 23:00


23/7 ב' םוי
רקוב תחורא 08:00
םימ תויחו םילעי םירשנ לע תויפצת ללוכ ,םיקוצמו ןייעמ לש לודיג תיב שגדב רויס 09:00
םילחוז זכרמב תויח הלכאה 12:00
החונמו הייחש תכירב ,םירהצ תחורא 13:00
םירבדמ םילחוז תרכה 16:00
ןוירוג ןב רבק תזוחאב םירופיצ לע תיפצת רויס 17:30
ברע תחורא 19:00
תומדקומה רקובה תועש דע הלילה לכ ךרואל ,תולוחב ח"עב תובקע ליגרתל האיצי 20:00


24/7 ג' םוי
רקוב תחורא 06:00
תולוחב ח"עב םע תורכה 07:00
ש"סיבל הרזח 08:30
החונמו תחלקמ 09:00
םיירהצ תחורא 12:00
תוליעפ םוכיס 13:00
רוזיפ 14:30


חטש תולהנמ ,הכרדה ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ ח"ש 360:ריחמ
U.V יסנפ , םיפלטע יאלג ,יליל בקעמל הרואת ,הירטמלט דויצב שומישו
הרומש םייונישל תוכזה .םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ


08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il