,בבוסה תויגוסב ןוידל המב הווהמ ,רקוב הדש תשרדמב "בגנ" ימוחתניבה זכרמה
.רבדמבו בגנב ישונאהו יסיפה טביהב

חיש-ברל הנמזה
"ישמהו םימשבה יכרד"
2000 לירפאב 14-15 עובשפוס
ס"שת ןסינב 'י-'ט

.ןירותסמ לש ךבוא תובר םינש ךשמב תופופא ויה ישמהו םימשבה יכרד
,ןמסק תודוסמ הברה םודקה ןמזה לש חרזמה תוצרא תובייח םהל ,הנובלהו רומה דוחייב ,םימשבה
.םהינחלופו םהיסכט תרשעהל ,תימור-תיטסינלהה תוברתה לש םינוילעה תודמעמה תא םג ושמש
.ישמהו םימשבה יכרד תורוקמ תא ףושחל וסינ םינוש םינוירוטסיה
.אלמ טעמכ רואב הז דמימ ראומ תיגולואכראו תירוטסיה ,םויכ


:תינכותב

14/4/00 'ו םוי

םירדחב תונגראתהו העגה 15:00
:ןושאר בשומ
םילשורי תירבעה 'נואה ,היגולואכראל ןוכמה ,רירפצ םרוי 'פורפ -
םילשורי תירבעה 'נואה ,היגולואכראל ןוכמה ,רצנ דוהא 'פורפ -
תבש ברע תחורא 18:30
:ינש בשומ
ביבא לת 'נוא ,םייסאלק םידומילל גוחה ,לור לארשי 'פורפ -
ביבא לת 'נוא ,היגולואכראל ןוכמה ,לשמ באז ר"ד
19:30-21:30
יאנותיעו רפוס ,ףזיש רוצ רמ ,ןוטרסו 'ןמיתמ הנובל ירגרג ןפוח' 22:00
15/4/00 תבש םוי
החירז רויס 06:00
:ישילש בשומ
תוקיתעה תושרו ןליא רב 'נוא ,רנולק סומע 'פורפ -
תוקיתעה תושר ,הדוהי רבדמו ימורד בגנ זוחמ גולואיכרא ,ילארשי לאגי רמ -
תושר ,הדוהי רבדמו ימורד בגנ זוחמ תחקפמ ,יניג ילט 'בג -
11:00-08:30
תוקיתעה
:יעיבר בשומ
תוקיתעה תושר ,יברעמ בגנו ןולקשא זוחמ גולואיכרא ,רדנל הקייש רמ -
רפוסו עבט רקוח ,גולופורתנא ,ליפסירק םיסינ רמ -
חותפ ןויד -
13:30-11:30
םיירהצ תחורא 13:30

חיש ברב תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע ,יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 290:תופתתשה ימד
07-6532721:סקפ , : 07-6532016'לט תונמזה זכרמ -המשרהל