רעונל ץיקה תונחמ


ילויב 8-12 - רבדמב רגתא - חטש תודרשיה הנחמ

ילויב 8-10 - יפוסוליפ הבישח הנחמ

ילויב 22-24 - םילחוז שגדב הנחמ

טסוגואב 12-15 - רבדמב תונמוא הנחמ