רבדמה תיווח תא בורקמ ריכהל ,רעונ ינב ןימזמ ,רקוב הדש תשרדמב הדש ס"יב
ץיקה תשפוחב םיקתרמ םייאשונ תונחמב


רבדמב רגתא - חטש תודרשיה הנחמ
8-12/7/2001
: 1 םוי
תונגראתה - רקוב הדש ש"סיבל העגה 11:00
.םיינוציק םיאנתב םדא ינב לש היגולויסיפל אובמ תאצרה 12:00
. םירהצ תחורא 13:30
רבדמ יאנתל םייח ילעב תמאתה - םילחוז זכרמב רויס 14:30
םיראווח לחנ ןגאב ח"עב יוהיזל םירקיע הדש ינמיס 16:00
ברע תחורא 19:00
.תודרשיה תוקינכטו םייתימא םירופיס ,ץחל יבצמ לש היגולוכיספ 20:00

: 2 םוי
. ח"עב לש תולגתסה תוקינכט , ח"עבו ריש ירופיצ םע תוריכה - רקוב רויסל האיצי 06:00
רקוב תחורא 08:00
תויגולואיג תופמב שומיש , חטשב תואצמתהל תויזכרמ תועפותו םיחמצ , םיעלס תרכה 09:00
. ריווא ימולצת , ןיוול ימולצת
הכירב - החונמ - םירהצ תחורא 13:00
. ץצח תורוב - םוטק רה ןוויכל רקוב הדשמ טווינ . חטשל האיצי 16:00
ץצח תורוב הליל ןוינחל העגה 19:00
םיבכוכ תרזעב תואצמתה : ברע תוליעפ

: 3 םוי
. ךורד לחנ ךותל הדירי , םימ תוקקזמ תנכה , ץצח לחנב תואצמתה טווינל האיצי
עלסמ יפל הכילה יאוות םיב'קנ תאיצמ
. ךורד לחנ לש םילפמה תא םילבחב הדירי
. םירתלואמ םיעצמאב שומישו תוסחמ תיינב . םירהצ תחונמל תומקמתה
. ץחלו הקוצמ יאנתב ר"ע תונורקע , ןיצ תעקבל ךורד לחנמ האיצי
. דדב ליגרתל תוננוכתה
דדב ליגרת םויס : הליל תוליעפ

: 4 םוי
. הייחמצו עלסמ יפ לע םימ תורוקמ תאיצמב לוגרת . בקע דוחב החירזל היילע
. םילעי תכילהלו םדא תכילהל םימאתומה םיליבש ילדבה תרכה
. תדבעל העגהו בקע לחנב הכילה ךשמה תונייעמ ימ רוהיטל תוטיש
. בוקרע רה רוזאב הליל טווינו .G.P.S ידי לע טווינ דומילח

: 5 םוי
םילפמ 5 ךש הדיריל ףחר הלעמב ףחר לחנ תיתחתמ הכילה . ףחר לחנב גנילפנס תוליעפ
. הנופצ הרזחו חלמה םי רוזאב םויס .רטמ 70 אוה ךוראהש

הכרדהו חטש תולהנמ ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ חש 545:ריחמ
הרומש םייונישל תוכזה .םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ


08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il