אשונב סנכל הנמזה
תיתביבס תוברועמל ךוניחה
12/12/01 ב"סשת הכונח 'ג יעיבר םויב
לארשיב יתביבסה ךוניחל הנש 25 תאלמב
רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב תמקהלו

:תינכותב
הדובע תוצובקל המשרהו סוניכ 09:30
תוכרב 10:00

"?םדאה תביבס וא הביבסב םדאה" 10:15
רבדמה רקחל ןוכמה להנמ ,לאירפס לאירוא 'פורפ " םיתוריש קפסכ הביבסה"
ןוירוג ןב .נוא ,ןייטשואלב ש"ע
רבדמה רקחל ןוכמה ,גולוקא ,קחש השמ 'פורפ "יתביבסה ךוניחהו ירפסויבה םדאה"
ןוירוג ןב .נוא ,ןייטשואלב ש"ע


(הריחבל) :תויתביבסה תואנדסב תוסנתה ,תוצובקב חטשל האיצי 11:45

:רובה תווחב בגנה רה תנדס .א
רקח תולאש תועצמאב ,תישונא -תיעבט תיגולוקא תכרעמ חותינ :תיתביבס אנדס תנוכתמב
.הדש ייחב תוסנתהו
,ךרד הרומ תונרג לאגיו הביבסה יעדמל יזוחמ ךירדמ ,לטנמיפ ארזע
.רקוב הדש תשרדמ יתביבס ךוניחל ס"היב


יתביבס ךוניחל הנוש השיג ?םלועה תא ליצהל תולוכי םירעה םאה .ב
הביבסה םע אמייק ירב םיסחי תיינבל חתפמכ תישונאה תכרעמה רקח
ןוירוג ןב .נוא יתביבס ךוניחל תיטנרוטקוד ,ינבא העונ הכירדמ

"עבטב תיב" .ג
.ותביבסו םדאה עבט ןיב ןילמוגה יסחיב תוננובתה ךרדכ תיב תיינב
םיצוביקה רנימס ,היגולוכיספוקאל זכרמה ,תויונמואב לפטמו גולוקא,רגרב ןנור ךירדמ

:ראבו ןייעמ רוב .ד
יגציימכ עבטב םיטנמלאל תוסחייתהב תדקמתמה תיתביבס תינרותה הסיפתה תגצה
םיינחור םירסמ
ןומר הפצמ ,תיתביבס תינרותה הירקב ךירדמ ,רבג ןורוד ךירדמ

םיירהצ תחורא 14:00

"תואיצמו ןוזח-תיתביבס תוברועמל ךוניחה" 15:00
רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב להנמ ןוויז באז ר"ד :ר"וי
ןוירוג ןב .נוא ךוניחל הקלחמה , ינייק שוש ר"ד "ךוניחל השדח השיג-תיגולוקא הבישח"
,ןוירוא רינ 'פורפ "םידומיל תינכות לש לע תרטמכ תיתביבס הנבות חותיפ"
ןמצייו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל זכרמה

רוזיפו םוכיס 16:30המשרה ספוט