אשונב סנכל הנמזה
תיתביבס תוברועמל ךוניחה
12/12/01 ב"סשת הכונח 'ג יעיבר םויב
לארשיב יתביבסה ךוניחל הנש 25 תאלמב
רקוב הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היב תמקהלו

המשרה ספוט


יכוניח חותיפל ףגאה דובכל
84990 רקוב הדש תשרדמ
6556287-08:סקפ 6532084/3-08:לט

12/12/01"תיתביבס תוברועמל ךוניח" סנכב יתופתתשה תא חיטבהל שקבא

יטרפ םש

החפשמ םש

דיקפת

תבותכ

לט

דיינ 'לט

סקפ

ינורטקלא ראד

        :העסהב ת/ןיינועמ