תיוודבה הרבחב תושדחו תומודק תורוסמ
‏2000 ינויב 23-24 תבש -ישיש םימי
ס"שת ןוויסב 'אכ -'כ

:תינכותב

23.6.00 'ו םוי
לק דוביכו תוסנכתה 10:30-11:00
היפרגואיגל םרשקו םתועמשמ :תומוקמו תומש 11:00-13:00
,ריכב ףרגואיג -סוכרמ םחנמ ,תיבגנה
םילויט ירפסו ףונ ירקס בתוכ
םירהצ תחורא 13:00-14:00
'חיה -לסרק ןועדג 'פורפ ,םישודק תומוקמו םירבק 16:00-14:0
רבדמה רקחל ןוכמה ,םייתרבח םירקחמל
החונמו םירדח תלבקל ,הקספה 16:00-17:00
ריבב תובקע רחא תוקחתה רויס :"שושיגה תונמוא" 17:00-19:30
ךירדמו ששג -יביילש ןאחרפ ,'גולסע
תניפס"ב ,המזאזע תקהל לש העפוהו תיאודב הלפח 19:30-21:30
"רבדמה


24.6.00 תבש םוי

םישחלל םיחמצ ישומש תרכהו םישודק ירבקב רויס 06:00-12:00
,הקינטובב .m.s -תונרג לאגי ,תועבשהו
בגנב קיתו ךירדמ
םיירהצ תחורא 12:00-13:00
לסרק ןועדג 'פורפ ,ברע תוירבדמב םויה םיאודב 15:00 13:00-
- רוזיפ -

.יתחפשמ וא יגוז רדחב םדאל ,ח"ש 490 :תופתתשה ימד
.םירויסבו תואצרהב תופתתשה ,האלמ הלכלכ ,הניל ללוכ ריחמה
היחש תכירב םיחרואה תושרל) םי דגבו ,םימח םידגבב דייטצהל ץלמומ

.הרומש םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ

07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

םיסנכו ןויע ימי דוע