תומיעטו תורכה עסמל הנמזה
"שבדו בלח-רבדמה ץראב"
‏2000 ילויב – 1 ינויב 30 תבש-'ה םימי
ס"שת ןויסב ח"כ-ז"כ


:תינכותב

30/6/00 'ו םוי

רקחל ןוכמה ,סנייורב קירדנה ר"ד ,המודק תואלקח 11:00
.ןוירוג ןב 'נוא ,רבדמב
רסיא הירא 'פורפ ,המודקה תואלקחה יבגל תולאש 12:00
םיירהצ תחורא 13:00
רמ – תירבדמה תואלקחב היגולונכטו םישודיח 14:30
תונויסינה תנחת ,ךאלמ הד לאוי
, םימרטואג םימ ,םיחילמ םימ ישומיש ,הייקשה תוטיש) .בגנ תמר
תמאתה
(ירבדמה םילקאל םילודיג
תדבע ימרכ תווח ,ירא ןבא תווח ,רובה תווחל רויס 16:00
רנילרב ורדפ ר"ד תכרדהב
ליג רוצ עשילאו
תבש ליל ברע תחורא 19:30
.ןורבה יבקי ילעב ,יבשת ןתנוי רמ :תומיעטו האצרה 21:00

:1/7/00 תבש םוי
רקוב תבילח תיפצתל "למנרוק" ,םידדוב תווחב רויס 07:00
הדלוג קראפ ,תימוקמ תרצותמ רקוב תחורא 08:00
םיחילמ םימב םיגד לודיג :ענרב שדק בשומב רויס 09:30
ירש תוינבגעו
רקוב הדש תשרדמב םיירהצ תחורא 12:00
'פורפ ,2000 תונשב תילארשי תואלקחב שומישל רב יחמצ 14:00
יחרזמ יסוי
ליגי ןבואר 'פורפ ,םילמג בלחמ הדילג רוציי :הדילמג 15:00

תושרל דומעת הייחשה תכירב) םי דגבו םימח םידגבב דייטצהל ץלמומ
(םיפתתשמה
>תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע ,םדאל ,ח"ש 490 :תופתתשה ימד
תואצרהבו םירויסב


07-6532721 .סקפ 07-6532016 'לט :תונמזה זכרמב המשרהו םיטרפל
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראוד

םייונישל תוכזה .לבגומ תומוקמה 'סמ .שארמ המשרהב הנתומ
.הרומש

םיסנכו ןויע ימי דוע