רבדמה תיווח תא בורקמ ריכהל ,רעונ ינב ןימזמ ,רקוב הדש תשרדמב הדש ס"יב
ץיקה תשפוחב םיקתרמ םייאשונ תונחמב


חרי רואל רבדמה
("ךופה לויט" ,וא)
2001 טסוגואב 7-5 יג-'א םימי

האלפנ תונמדזה הווהמ םיירבדמ ביבא תולילב אלמ חרי רוא לש בולישה
.םויב חונלו הלילב לייטל ;רחא עסמל תאצלו רדסה תא ךופהל

:תינכותב
5/8 'א םוי
םירדחב תונגראתהו העגה 17:00
הימונורטסא אשונב האצרה 18:00
ברע תחורא 19:30
הרודמל ביבסמ הליל תחוראו ,םיפוקסלט תיפצת ,םיראווח לחנב חרי רואל לויט 20:30
הנילל םירדחל הרזח 03:00

6/8 'ב םוי
המכשה 11:00
תרחואמ רקוב תחורא 12:00
היחש תכירב 13:00
ןיצ הלעמ שאר דצימבו םילספה ןגב רוקיב ,םיניצה קוצמ ךרואל רויס 17:00
תבש ליל תחורא 19:00
תירבדמ הליל תחורא .הילמר תורובו בוקרע רה ,תדבע לחנל חרי רואל לויט 20:30
הנילל םירדחל הרזח 04:00

7/8 'ג םוי
המכשה 11:00
תרחואמ רקוב תחורא 12:00
היחש תכירב 13:00
יאודב ףסואבו ירבדמ םילחוז זכרמב רויס 16:00
ןוירוג ןב הלופו דוד רבק תזוחאב רוקיב 17:00
רוזיפ 18:00

.ח"ש 335 דליל ,ח"ש 435 רגובמל :ריחמ
הכירבל הסינכו תואצרה ,םיכרדומ םילויט ,האלמ הלכלכ ,הינסכאב יתחפשמ רדחב הניל ללוכ ריחמה

םיפתתשמ םומינימבו שארמ המשרהב הנתומ
הרומש םייונישל תוכזה


08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il