להקו םירצוי ןיב גולאידל הנמזה
רבדמב ףרוח

הריש ישגפמ

12-13/01/2001 עובשפוס
א"סשת תבטב 'חי -'זי


12/01/01 ישיש םוי
םירדח תלבקו תוסנכתה 16:30
בכוכ רב לארשיו יחרז תירונ ,לועשמ יגא ,ןייטשנרב ירוא - הריש לש תוחיש 17:30-19:00
ברע תחורא 20:00-21:00
בכוכ רב לארשיו יחרז תירונ ,לועשמ יגא ,ןייטשנרב ירוא -רבדמב םיארוק םיררושמ 21:00-22:30


- 13/01/01 תבש םוי
ןוירוא ארזע לספהו ררושמה םע ןיצ הדשב םילספה ןג לא החירז לויט 06:00-07:30
רקוב תחורא 08:00-09:00
דקש רמוע רפוסה לש ותייחנהב םיראווח לחנ לא לויט "עלסהמ םימ איצוהל" 09:00-13:30
רוזיפו םירהצ תחורא - 13:30-14:30ןייטשנרב ירוא 'פורפ ררושמה חראמ -רבדמב םיריעצ םירצוי 11/01/01'ה םויב
"םינתפמ" תרדסב ומסרופש םירוכיב תוריצי


ש"פוס רנימסב תופתתשהו הלכלכ ,הניל רובע ,יגוז רדחב םדאל ח"ש 290:תופתתשה ימד


07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט תונמזה זכרמ :המשרהו םיפסונ םיטרפ תלבקל

הרומש םייונישל תוכזה שארמ המשרהב הנתומ