הנידמל הנש 50
ילארשיה רעונה סרפ תינכותל רושע
תינכותה תורטמ 

דעיה תייסולכוא 

סרפה ימוחת 

תינכותה יבלש 

לארשיב סרפה תינכות ףקיה 


תוברתה ךוניחה דרשמ לארשיב רעונה סרפ תינכות יליעפמ לש תיכוניחה הסיפתה
:איה תירוביצה הלהנההו רעוהו הרבח להנימ

רבגי חתפתהלו גישהל ותלוכיבו ומצע ךרעב דחא לכ ריכי םא יכ ,הנומאה
ותליהק ותחפשמ ,ומצע יפלכ הכרעההו קופיסה ,ימצעה ונוחטב
.וצראו

:תינכותה תורטמ

דיחיה יכרוצל םימלוה םינוויכ ןתמ תויביטקפא יאנפ תועש יולימ -
.ותליהקו
.טרפה יכרוצל םלוה יוטיב ןתמ -

.תונמוימ וא ביבחת םוחת תועצמאב תויתריציה חופיט -

.ותרבחו ותליהק ותביבס ,וצראל ךינח ןיב הקיזה חופיט -

ייוליג תודדועמה תוליעפ - "ינא" ךרעב הרכהו תוישיאה חופיט -
תוברועמ דודיע ,תישיא תוירחאו הדמתה ,ימצע ןוחטב ,החימצ
.הליהקה ןעמל היישעו

.םינתשמ םיבצמ םע דדומתהל תלוכיה חותיפ -

תונושה םהיתוברת ,םינושה םהירזמ לע רעונ ינב םע םישגפמ -
.סרפה תינכות תלעופ ןהב תוצראבו ץראב

.תויובחה תולוכיה תא שממל הווש תונמדזה תתל -

.תוכיא םע תוגיהנמ חותיפ -

ךרואל .הגישהלו תיתרבחו תישיא הרטמ עובקל תרשפאמ תינכותה -
ןומא ,הדמתה ,תוירחא :ןוגכ תונוכת םמצע לע םיכינחה םידמול תינכותה
.תווצ תדובעו הלועפ ףותיש ,תורחת אלל ןונכת תלוכי ,ומצעב

דעיה תיסולכוא

ךישמהלו ל"הצל סויגה רחאל םג ףרטצהל תורשפאה תנתינ .18 - 14 יאליג -
.25 ליג דע תינכותה תא
.םילועו םיקיתו םיאודב ,םיסקר'צ ,םיזורד ,םיברע ,םידוהי -
.רפס יתב ידימלת -
.דבוע רעונ -
.(םילבגומו םיכנ) תודחוימ תויסולכוא -

סרפה ימוחת

ביבחת תונמוימ חופיט .א
טרופסב קוסיע .ב
ץראה תעידיו תועסמ ,םירגתא .ג
הליהקל תורש .ד

תינכותה יבלש

14.5 - 14 :ליג - דרא
16 - 14.5 :ליג - ףסכ
18 - 16 :ליג - בהז
סרפה לע חקפמה י"ע ךמסוהו םיאתמ אצמנש ימ - םיגיהנמ
.דראה בלש תא ליבוהל

ןמז תרבגהבו הלוע ישוק תמרב הנתומ םיבלשה ןיב רבעמה
.תוליעפה

.םיגשיה תכרעהו םויס הנחמ םייקתמ בלש לכ םויסב *
,ליעפמה תושרה שאר תופתתשהב סכט םייקתמ בלש לכ םויסב *
.רעונה סרפ יחקפמ

קלח םיחקול וב יצרא סכט וניה םיגיהנמהו בהזה תותוא תקולח סקט
יזכרו םיחקפמ תויושר ישאר ,סרפה תלהנה ,לארשיב הינטירב רירגש
.סרפהלארשיב סרפה תינכות ףקיה