לארשיב סרפה תינכות ףקיה
תינכותב םלוה גוציי :םירזגמה לכמ רעונ ינב 4,600 הנומ לארשיב תינכתה
.יתדה ,יאודבה ,םיסקר'צה ,יזורדה ,יברעה רזגמל סרפה

2,500 אוה םיכינחה 'סמ דראה בלשב
1,500 אוה םיכינחה 'סמ ףסכה בלשב
420 אוה םיכינחה 'סמ בהזה בלשב
.םבושיב דראה בלש תא תוחנהלו ליבוהל םדיקפתו 250 וניה םיגיהנמה 'סמ

:הלעפהה ךרד

רעונו הרבח להנימ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תוסחב תלעופ סרפה תינכות
.תירוביצ הלהנהו

.םייזוחמ םיחקפמ העבש םיליעפמ תינכותה תא

םימיאתמ ואצמנ רשא םיגיהנמו תולייח תוכירגמ ,רעונה סרפ זכר תינכת ליעפמ תושר לכב
.םבושיב דראה בלש תא ליבוהל וכמסוהו

םיגשיהה תמר תא קודבל דעונ וז הנחמ .זוחמה י"ע ןגרואמה הנחמה םייקתמ בלש םויס לכב
סרפה ליעפמ י"ע ךמסוי ,הנחמה תא רבע םאב .ךילהתה תליחתמ ךינחה רבעש תוחתפתההו
תא םייס רשא ,ךינחהש אדוול תינכותה ליעפמ לע .אבה בלשל תולעהל וזוחמבו ובושייב
הנחמ לכ .ןמזה יחווט תלדגהו הלוע ישוק תגרד ,ירק ,אבה בלשב ול הפצמה תא עדוי בלשה
.ךינחה אצמנ וב בלשל םיאתמה יפוא אשונ

.םיבתכמו טנרטניא ירשקו תוחלשמ יפוליח :םיימואלניב םירשק

ףתושמ הנכמ ילעב םע רשק תריציו רעונ ינב םע תורכה הניה סרפה תינכתה תורטמה תחא
תלעופ ןהב תונידממ רעונ ינב םע סרפה יכינח םישגפנ תוחלשמ תועצמאב תינכתב םיקסועה
.םיבתכמ תפילחו טנרטניא תועצמאב השענ ףסונה רשקה .תינכתה

ילארשיה רעונה סרפ - ימואלניבה סנכל הרזחב