הימיכ
ירפס תיבה יאמיכלאה
הזטניסוטופה לש םיימיכוטופ םיטביה