תא םגו תכרעמב ורצונש עדימה יפד לכ תא ללוכ עדימה רגאמ
תוירפסה הנבמב םינסחואמו םירחא םילכ ידי לע ורצונש הלא
תרחבנ הירוגטק לע ץוחלל שי רגאמב ןייעל ידכב .עדימ רגאמ לש
.ןימי דצבש טירפתב
.תכרעמה להנמ י"ע רצונ תוירוגטקה ץע

.שופיחה עונמ ךרד םג םישיגנ רגאמה לש םירמוחה לכ :ורכיז