תונמא
לוסיפ
ןוירוא ארזע - שמשה תכרעמב לוסיפ
םוליצ
בל רב הירא - רבדמב תונוימד