האפרמה תוליעפ לע עדימ ןולע
םישדח םידבועו םידימלת ,םיבשותל דעוימ

:יללכ
:תללוכ האפרמה

.ןוטיב ןונמא ר"ד :החפשמ אפור
.בל-רב הרשו ןוטיב לחר ,ןקז-ןב יטב :תויחא 3
.ןקז-ןב יטב ידי-לע תלהונמ :החפשמה תואירבל הנחת
.שדוחל תחא :םישנ אפור
.תוחא לש הנמזה יפל ,םיישדוחב םעפ - תוחתפתה בקעמל :םידלי אפור

.בגנ תמר תירוזא הצעומב :תיעוצקמ האפרמ
(! דבלב תיללכ ח"פוק ירבחל קר דעוימ) :תללוכ
.דפוטרוא אפור -
.םייניע אפור -
.םישנ אפור-
.ןורג-ןזוא-ףא אפור -
.יאקיטסלפ אפור -
.רוע אפור -
.תינטאיד-
.היפרטויזיפ -

.ןאכ האפרמה תוחא םע םואיתב םיעבקנ םירותה
הקולח יפל ,הייסולכואה ללכל םיתוריש תנתונ השרדמב האפרמה
,תיתפוק תוכייתשהל
:ונייהד
תיללכ ח"פוק ירבח -
'יבכמ' ח"פוק ירבח -
תדחואמ ח"פוק ירבח -
תימואל ח"פוק ירבח -
'חוליש' יחטובמ -


!דבלב תיללכ ח"פוק ירבחל דעוימ*

לע רושיא איבהל םיבייח םירחאה םיחטובמה לכ - תיללכ ח"פוק ירבחמ ץוח .1
.הנש יצח ידמ ,םיכיתשמ םב הילא הפוקהמ ,ןאכ ,האפרמ יתוריש תלבק

.דבלב 'יבכמ'ו תיללכ ח"פוק ירבח םוקמב עצבל םיאשר - הדבעמ תוקידב .2
.םיכייתשמ םה ןהילאש תואפרמל ונפי םירחאה

.השרדמב ןיא - אפור תונרות .3

:האפרמה תריגס ירחא - תויחא תונרות .4
עוסנל םיכירצ םירחאה לכ .דבלב תיללכ ח"פוק יחטובמל דעוימה תוחא תוננוכ שי
- !ןוכיתה ס"היב ידימלת טעמל - םיכייתשמ םה ןהילא תופוקל וא ,םחורי א"דמל
.תמיוסמ הפוקל תוכייתשה לדבה אלל ,ןוכיתה ס"היב ידימלת לכ תא תללוכ תוננוכה

:האפרמב תוליעפ תועשו ימי

13:00 - 07:45 - 'א םוי -
12:00 - 07:45 - 'ב םוי-
* החפשמ אפור תלבק - 19:00 - 17:00
13:00 - 07:45 - 'ג םוי -
12:00 - 07:45 - 'ד םוי -
* החפשמ אפור תלבק - 19:00 - 17:00
13:00 - 07:45 - 'ה םוי -
12:00 - 07:45 - 'ו םוי
.ליעל רומאכ ,תויחא תוננוכ - תבש -

.האפרמה לש ןובישמל ןיזאהל וא ,תועדומה תוחולב לכתסהל שיו םייונישל ןתינ *

.09:20 - 08:00 תועשה ןיב - 'ה ,'ג ,'א :הדבעמ תקידב ימי
.08:15 - 08:00 תועשה ןיב , םידחוימ םירקמל - 'ב ימי

.דבלב ןמוזמב םולשת תרומת הנקפוסת תופורתה :תופורת תקולח
!תופורת תשיכרל היינפ לכב ןמוזמ ףסכב דייטצהל שי
!הפקהב תונתינ אל תופורת:החפשמה אפור לצא רוקיבל רות תנמזה
.2837 ןופלטל ,7:30 - 17:00 תועשה ןיב ,אפורה תלבק םויב רשקתהל שי
.הבותכה הינפה םע ,תיב-םא וא ךירדמ ,הרומ יווילב האפרמל עיגי - םידימלת

! בושח
,לכואב-רדח ,םיליבשה לע תויחאה םע תואירב אשונב תוחיש לוהינמ ענמיהל שי
.םידליה תודסומ וא טקרמ-רפוס
.תויוליעפה תועשב תואפרמל תונפל ןתינ םינוש םירוריבל
ידי-לע תידימ ולפוטי - םייח ינכסמ וא יוחיד םילבוס םניאש ,םיפוחד םירקמ
.תינרותה תוחאה

:האפרמה לש םינופלט
6532837 - תוחאה רדח -
6532707 - אפור רדח -
6532710 - החפשמה תואירבל הנחת -
6555056 - האפרמ סקפ -
6557763 - הצעומה תיעוצקמ האפרמ -
6560333 - רקוב הדש ץוביקב האפרמ -
6560300 - רקוב הדש ץוביקב םוריח ןופלט -
052-881768 - השרדמב םוריח ןופלט -
6559333 - םחורי א"דמ -

! המיענו הריהמ הטילק תכרבב


! ןמא - וניתוריש תא וכרטצת אלשו


תויחאה