ראוד תונכוס
ןוירוג ןב תשרדמ ראוד תונכוס
07-6532719:לט

:החיתפ ינמז

ה-ד-ב-א :םימי
08:30-12:00
13:00-14:00

'ג םוי
08:30-11:00

םיגח יברעו 'ו םוי
08:30-10:30