םוריח תעשל ןופלט ירפסמ

ןופלט 'סמ
םש
07-6532801-089
ל"כנמה דרשמ
6532905 - תיבב
א"כו להנימ ףגא להנמ - לי'גרבא יטומ
052-703185
ךסומ להנמ / תוחיטב ןיצק - ףירק םייח
יזח - 07-6507527,6507556
רקוב הדש ע"נדג
691566,923245,923031,923236
ןגמ שוג - ףרועה תדקפמ
9923236-7
םיעצבמ םורד דוקיפ
6580422
םיכ"מל ס"יב - הביטח
6580424
הביטחה תייזכרמ
6552222
הנומיד שא יבכמ
6588569
ןומר הפצמ שא יבכמ
102-6279691-2
עבש ראב שא יבכמ
6589822
םחורי שא יבכמ
6559333
םחורי םודא דוד ןגמ
6559333
הנומיד םודא דוד ןגמ
6274767
עבש ראב םודא דוד ןגמ
6418111
(תישפנ הנושאר הרזע) ן"רע
6400111
הקורוס םילוח-תיב
66580144
םחורי תרטשמ
6559445/6559444
הנומיד תרטשמ
6464444/100
עבש ראב תרטשמ
6505350
מ"תמ - ןומר סיסב
6560379/6560111
רקוב הדש ץוביק
6560320 :סקפו ןופלט / 6558444
ןוירוג ןב ףירצ