ןיצ זכרמ

םכתייהשש ןמזב םכל םיצוחנה םירצומו םיתוריש ןווגימ אוצמל ולכות ןיצ זכרמב
.ןיצ לחנו בגנ תמר רוזיאב

(רשכ) ןיצ תדעסמ

.08:00 - 23:00 החיתפ תועש
,םינדעמו םילכאמ ןווגממ תונהל ולכות ,הבישי תומוקמ 100 לעב ,גזוממ םלועב
ימצע תורישב םירהצ תחורא ,תילארשי רקוב תוחורא ,רישע ויקיב-רב ללוכ
.תומח ברע תוחוראו ,םכתריחב יפל השגה וא
.שארמ םואתב םיגחו תותבש

(רשכ) ןיצ הירטיפק

.08:00 - 23:00 החיתפ תועש
,רקוב תוגוע :ללוכ םוקמב םיפאנה רו'גנוב ינדעמ רחבממ תונהל ולכות
הפק יגוס ,םיטסוט ,תולק רקוב תוחורא ,ירפכ םחל ,םיטגב ,םינוסאורק
.דועו תודילג ,הלק היתש ,םהנימל

(רשכ) ןיצ רפוס

.ףוצר 08:00-19:00 החיתפ תועש
,תלכמה ירצומ ןווגמ תא אוצמל ולכות ,ר"מ 400 - כ ולדוגש גזוממ טקרמרפוסב
לע הלוע רפוסב םירצומה ןווגמ .םוליצו ידרשמ דויצ ,תואנחמ ,תוקרי ,רשב
.ריהמו בידא תורשה .םיטרפ 5000

(רשכ) Take Away תורש

דועו םיטלס ,תופסות םע םירשב .ךרדל תחקל ברע וא םירהצ תוחורא
.הליכאל ןכומו זורא לכהו

ראוד ףינס

.םימיה ברב ,13:00-14:00, 9:00-11:00 החיתפ תועש

ןורטאתיפמא

.הבישי תומוקמ 400 ליכמה לצומ

.םירדוסמו םייקנ םיתוריש


- ןיצ תדעסמ
:הנפ םיטרפל
07-6555998, 6532800 :ןופלט - רגנוא קיציאל
07-6532811 :סקפ 050-286276 :ןופאלפ