Midreshet Sde-Boker
רוזא בלב ,בגנה­תמרב תאצמנ ןוירוג­ןב תשרדמ
50­כ ,ןיצ לחנ לש וצורע לעמ תמקוממ ,ירבדמ
המקוהש ,השרדמה .בגנה תריב ,עבש­ראבל תימורד מ”ק
,1886-1973. ל”ז ןוירוג­ןב דוד לש ונוזח חורב
הדעונ ,לארשי תנידמ לש ןושארה התלשממ שאר
.עדמלו ךוניחל הירק תווהל

,םוקמב םינושארה םינבמה תיינב הלחה 1962 תנשב
יכוניחה דסומה ­ הדש ס”יב חתפנ 1963 תנשבו
.השרדמב לעפש ןושארה

.השרדמה לש תיכוניחה תכרעמה החתפתהו הבצוע 70­ה תונש עצמאמ לחה
:תללוכ וז תכרעמ

.יתביבס ךוניחל ןוכית ס"יב

.רקוב-הדש הדש רפס-תיב

."ןיצ" ידוסי רפס­תיב

.יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת חותיפל הדיחי

בושקת זכרמ

.הביבס ידומילל תירוזא הירפס
.ךרה ליגל ךוניח תודסומ

רקחמה ינוכמב םידבועה ,שפנ 650­כ םויכ הנומ השרדמה תייסולכוא
:םיוולנ םיילפיצינומ םיתוריש השרדמב .םוקמב ךוניחה תודסומבו
ידי­לע םינתינ ,דועו טרופס ,תוברת ,ךוניח יתוריש ,תוינק זכרמ
.רקוב­הדש תשרדמ
המקוהש ,"ןיצ הונ" תנוכש לש ’א בלש :חותיפ תפונתב תאצמנ השרדמה
ומויסבש ,’ב בלש לחהו ,סלכואמ רבכ ,םוקמהמ םיבשות תתומע ידי­לע
ןונכת יבלשב תאצמנ תפסונ הנוכש .תוחפשמ 65­כ םוקמב וררוגתי
.בושייב היינבל םישרגמ 200­כ ורשכוי הבורקה הנשב רבכו ,םימדקתמ
.תילפיצינומ תושרל ךופהל הל רשפאת השרדמה תבחרה