השרדמה לש ךוניחה תודסומ
­ יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה-תיב
.ץראב הז םוחתב ליבומהו ןושארה רפסה­תיב וניהו 1976 תנשב דסונ
.ץראה יבחר לכמ םידימלת 240­כ וב םידמול
.תוימוחת­ןיב הארוה תוטיש בלשמה ,יתימינפ ינויע ןוכית וניה רפסה­תיב
לש וטומהו ,הז עוצקמב םידומילל אצומה תדוקנ םה עבטהו הביבסה
םיאצוי וז חורב .הביבסה ןעמלו הביבסה לע ,הביבסב ךוניח:רפסה­תיב
תודקמתמ תואנדסה .הביבסה ידומיל תרגסמב הדש תואנדסל םידימלתה
םהידומיל רמגב .ץראב םינוש םירוזאב תומייקתמו ,םינווגמ םימוחתב
הניחבל ךכל ףסונבו ,ץראב לבוקמכ תורגב תוניחבל םידימלתה םישגינ
.ךוניחה דרשמ ידי­לע תרשואמו תרכומה ,הביבס ידומילב
יבחר לכמ ’טו ’ח תותיכ ירגוב וילא םילבקתמו הימינפ ללוכ ס”היב
.הימינפלו ס”היבל םימיאתמ ואצמנש ,ץראה

­ ןהכ עשוהיו המחנ ש"ע רקוב-הדש הדש ס"יב
זכרמ שמשמ רפסה-תיב .ץראב םינושארה הדש רפס-יתב ינשמ דחא וניה
תאזל ףסונ .רבדמלו בגנל םירושקה םיאשונב הדש ידומילו הכרדה
.הביבסה תוכיאו עבטה תרימש םוחתב הפינע תוליעפ רפסה -תיב םייקמ
ףסוא,ידוחיי םישחנ ףסוא ובו ירבדמ הגוצת זכרמ יוצמ רפסה­תיבב
תומוקמ 300-כ רפסה-תיב תיינסכאב .יגולואיכרא ףסואו יוודב
.םידומצ םיתורישו תחלקמ םע ,םיגזוממ םירדחב ,הניל
ההובג המרב החראה תיב - 'גרובמה תיב’לעופ הדש רפס תיבל ךומס
יקוצמו ןיצ לחנ לש ביהרמה םפונ לא הפוצה ,ןוירוג-ןב תשרדמ לש
חראמ ,ההובג המרב םיגזוממ חוריא ירדח ליכמ'גרובמה תיב'.םיניצה
ידעולו תוצובק ,תודסומל תואצרהו תויומלתשה ,ןויע ימי ,םיסנכ
.םידבוע

­ ןיצ ידוסי ס"יב
ס”היב.’ח­’א תותיכ 8­ב םידימלת 170­כ הנומה ,ןטק יתליהק ס”יב והז
ולש תיכוניחה תוליעפב בלשמו יתביבסה ךוניחה תשיג תא ץמיא
םידמלנ רפסה­תיבב םיבר םינכת ןאכ םג.הליעפ הדימל לש הארוה תטיש
השרדמה יבשות ידלי םידמול רפסה­תיבב .הל הצוחמו התיכב בלושמב
.ךומסה ןומר סיסבב םיררוגתמה ,עבקה אבצ ישנא תוחפשמ ידליו


ל"תפי
םידומיל תוינכת חותיפב תקסוע םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
תווצ ידי­לע תובתכנו תוחתופמ תוינכתה .יתביבסה ךוניחה םוחתב
,םמצע תודסומב ןה תומשוימו השרדמה לש ךוניחה תודסומב םירומה
ךוניחל האצוהה תיב תועצמאב.ץראה יבחרב ךוניח תודסומב ןהו
,םוקמב וחתופש םידומילה תוינכת תא רואל הדיחיה האיצומ ,יתביבס
םירושקה םיאשונב ,ץראה תעידי םוחתב םימוסרפ לש ןווגמ ןכו
,םיכירדמלו םירומל תויומלתשה הדיחיה הליעפמ ןכ ומכ .רבדמלו בגנל
.הביבסו בגנ יאשונב ןויע ימיו םיסנכ


בושקת זכרמ


הירפס
ךוניחב רקחמלו דומילל תידוחיי הירפס הביבס ידומילל תרוזא הירפס
.םירפס 40,000­כ הבו ,יתביבס
ךוניחה תודסוממ םירומו םידימלת :תונווגמ תויסולכוא תתרשמ הירפסה
תעידיב הרשכה יסרוק ידימלת ,רקחמה ינוכממ םירקוח ,השרדמה לש
םיטנדוטס ,ל”הצ לש ךוניח תודיחי ,הדש רפס­תיבב םימלתשמה ,ץראה
.השרדמה יבשותו םירז

הרבסה תדיחי םוקמב תלעופ ,השרדמה לש ךוניחה תודסומל ףסונ
םיאשונב הפינע תיכוניח תוליעפ ל”הצ ילייחל תמייקמה ל”הצ לש םורד
.הביבסה תרכהלו בגנב תובשייתהל ,ןוירוג­ןב דוד לש ולעופל םירושקה