השרדמה תודסומ

ךוניח תודסומ
יללכ
יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב
הדש רפס תיב
בושקת זכרמ
םידרשמ
א"כו להנימ