םיבשותל תועדוה


תוברת

19.11.01 - Sultans of the Dance

םיבשות דעו

שדח םיבשות דעו רחבנ

םיקולח יבשות ינפ תא םילבקמ השרדמה יבשות

ןוירוג-ןב תדעצ
תועדומה חולב םשרהל שי ןוירוג-ןב תדעצל :תרוכזת
- 16.11.01 ישיש םוי דע
השרדמה יבשותל קר הניה המשרהה
הדעצה םויב םימלשמו םימשרנ םיחרוא