םיבשות דעו
ןוירוג-ןב תשרדמ םיבשות דעו
46 .ד.ת
84990 ןוירוג ןב תשרדמ

:םינופלט
064-219193 (תוריכזמו רעונ) רוארב הענ
050-545502 (ןוחטבו ר"י) לברא זר
058-225207 (ךוניח) רכייר ילרוא
054-994438 (תורבזג) רדיק תינור
054-654288 (הילפיצינומ) ןירוק תירוד
058-795752 (חותיפ) ילסומ ימר
(העונ רובע) 08-6532721 :סקפ